Go to Top

Levenstestament

Een levenstestament is een notariële akte, waarin u een aantal zaken regelt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u – al dan niet tijdelijk – niet meer kunt of wilt handelen. Deze situatie kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ernstig ongeval of tijdens ziekte waarbij u bijvoorbeeld aan dementie kunt denken. Ook kunnen er andere redenen zijn waardoor u uw zaken niet zelf meer wilt regelen en het gewoon prettiger vindt, dat een door u zelf aangewezen persoon dit voor u doet.

Met een levenstestament kunt u op een officiële wijze vast laten leggen, wat in specifieke gevallen uw wensen en verzoeken zijn. Een levenstestament is dus een testament dat werkt tijdens uw leven, anders dan bij het traditionele testament. In het traditionele testament opgenomen bepalingen gaan pas werken wanneer u bent overleden. In dit testament staat bijvoorbeeld wie uw erfgenamen zijn en wie bevoegd is uw nalatenschap af te wikkelen. De in dit testament geregelde onderwerpen worden pas onherroepelijk bij uw overlijden.

Een leventestament bestaat uit één of meer volmachten, wensen ten aanzien van (medische) verzorging (hierbij kunt u denken aan een donorcodicil, een euthanasie- of niet-behandelverklaring) en bijlagen met overzichten van bankrekeningen, digitale codes en wachtwoorden, kunstvoorwerpen, verzekeringen en dergelijke.

U kunt in een levenstestament laten vastleggen wat er in specifieke situaties, namens u gedaan of geregeld zou moeten worden. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan uw wensen ten aanzien van:

  • uw financiën, uw onderneming, uw woning
  • schenkingen, of u deze wilt blijven doen en onder welke voorwaarden
  • het verlenen van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen
  • de benoeming van een bewindvoerder of mentor
  • allerlei praktische zaken, zoals de verzorging van uw huisdieren

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?

Een levenstestament dient bij voorkeur vastgelegd te worden in een notariële akte. Voordeel daarvan is dat dit volledig bewijs oplevert, dat u ten tijde van het vastleggen van dit testament (nog) wilsbekwaam was. De notaris moet zich er namelijk van overtuigen dat datgene dat wordt vastgelegd ook daadwerkelijk datgene is wat u zegt en bedoeld. Daarnaast dient de notaris uw identiteit te controleren. Nadien zal dan geen discussie meer kunnen ontstaan.

Kan het levenstestament worden gewijzigd?

U kunt uw levenstestament altijd geheel of gedeeltelijk herroepen, behalve als u inmiddels wilsonbekwaam bent. Door middel van een zogenaamde herroeping trekt u de verleende volmacht geheel of gedeeltelijk in. In verband met de rechtszekerheid moet herroeping ook bij notariële akte plaatsvinden.

Mentorschap/bewind/curatele

Mocht het nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie voor de kantonrechter. Wie wordt er bij voorkeur benoemd (of wie bij voorkeur niet!) en welke instructies krijgt deze persoon.

Registratie levenstestament

Wij kunnen u adviseren over het leventestament. Wij hebben specialistische kennis van en ervaring met voornoemde onderwerpen.Wij zorgen voor registratie van uw levenstestament bij het landelijke levenstestamentenregister. Artsen, rechters en andere betrokken kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen. Uw privacy is daarmee gewaarborgd.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden