Go to Top

Algemene voorwaarden

De notarispraktijk wordt uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak door mr. F.P. Smink ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01139351. 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Notariskantoor Ellemers verstrekte opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Notariskantoor Ellemers aanvaardt alle opdrachten slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, diens waarnemers, kandidaat-notarissen, juristen en alle overige (rechts)personen die bij, voor of namens Notariskantoor Ellemers werkzaam zijn. 

Artikel 2 Aansprakelijkheid notaris

1. Iedere aansprakelijkheid van Notariskantoor Ellemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat, volgens de verzekeringsvoorwaarden, voor rekening van de notaris komt. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), gevestigd te Den Haag, en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

2. De in artikel 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor datalekken, cyberrisico alsmede voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, computernetwerken (elektronisch) bewaar en opslagsysteem, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 

Artikel 3 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als meerdere personen een opdracht verlenen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de volledige declaratie van Notariskantoor Ellemers. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon en deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon in privé tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld. 

Artikel 4 Aanvaarding opdracht/overlijden opdrachtgever

Een opdracht geldt als aanvaard: – als de opdracht door Notariskantoor Ellemers is bevestigd aan opdrachtgever; – als opdrachtgever een door de notaris gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies ontvangt of stilzwijgend met een opdrachtbevestiging akkoord gaat; – als Notariskantoor Ellemers een opdracht namens opdrachtgever ontvangt 

bijvoorbeeld via een makelaar, hypotheek tussenpersoon of accountant, met het verzoek om de desbetreffende opdracht uit te voeren en Notariskantoor Ellemers werkzaamheden terzake heeft opgestart. Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende(n). 

Artikel 5 Inschakeling derden

De keuze van door Notariskantoor Ellemers in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Notariskantoor Ellemers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Notariskantoor Ellemers om eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. De kosten die de derde in rekening brengt zullen onverwijld door de opdrachtgever moeten worden voldaan op de aangegeven wijze. De kosten welke door de ingeschakelde derde in rekening worden gebracht zullen uitsluitend aan deze derde door Notariskantoor Ellemers worden voldaan indien de betaling daarvan door de opdrachtgever op rekening van Notariskantoor Ellemers is geschied. Notariskantoor Ellemers is niet aansprakelijk voor de voldoening van de kosten van de ingeschakelde derde, indien en voor zover de opdrachtgever deze niet voldoet. De ingeschakelde derde zal ook aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden zijn. 

Artikel 6 Kosten uitvoering opdracht, betaling

1. De kosten voor de uitvoering van een opdracht bestaan uit het honorarium, de verschotten en eventueel een vergoeding voor vaste kantoorkosten. De bedragen zullen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Prijsverhogingen ten gevolge van overheidsingrijpen of tariefsverhogingen door derden worden doorberekend. Tenzij anders overeengekomen (er is bijvoorbeeld een vast tarief overeengekomen), zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Notariskantoor Ellemers worden vastgesteld. Notariskantoor Ellemers behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde (uur) tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Deze wijziging geldt ook zonder voorafgaande mededeling. Indien een opdracht door Notariskantoor Ellemers tegen een vast tarief is verstrekt en bij de uitvoering van de opdracht, meerwerk is ontstaan, is Notariskantoor Ellemers gerechtigd dit meerwerk aan opdrachtgever door te berekenen, mits opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte is gebracht. Notariskantoor Ellemers is gerechtigd het honorarium, verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken. Notariskantoor Ellemers zal voorts een percentage van 7% van het berekende honorarium in rekening brengen ten behoeve van door haar betaalde kosten, waaronder onder meer begrepen algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon- en kopieerkosten.

2. Notariskantoor Ellemers is bevoegd tussentijds en/of vooraf te declareren.

3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum doch in ieder geval uiterlijk voor het tekenen van de akte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening of opschorting. Notariskantoor Ellemers is bevoegd om openstaande nota’s te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft. 

Artikel 7 Wetten en voorschriften

1. Op de dienstverlening door Notariskantoor Ellemers is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht: – opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren; – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt FIU-Nederland te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet. Notariskantoor Ellemers zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Notariskantoor Ellemers. De opdrachtgever aanvaardt dat Notariskantoor Ellemers bij de uitvoering van de opdracht gehouden is aan de op haar van toepassing zijnde Verordening Beroeps- en gedragsregels alsmede overige wetgeving en verklaart de daaruit voor Notariskantoor Ellemers voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Notariskantoor Ellemers aansprakelijk is. Zo ook zullen alle overige vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Notariskantoor Ellemers vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

3. Een vordering op Notariskantoor Ellemers vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. Notariskantoor Ellemers betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen. Indien vertraging in de betaling haar oorzaak vindt in het elektronisch bankverkeer, zal Notariskantoor Ellemers daarvoor niet aansprakelijk zijn. 

Artikel 8 Rentevergoeding

1. Over gelden die (aan) Notariskantoor Ellemers zijn toevertrouwd, wordt over de periode dat daarvoor rente wordt ontvangen, aan degene ten behoeve van wie de gelden worden bewaard een door Notariskantoor Ellemers marktconforme rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Indien de gelden korter dan acht dagen onder het beheer van Notariskantoor Ellemers vallen, wordt er geen rente vergoed.

2. Ingeval de desbetreffende bank een vergoeding rekent voor het aanhouden van gelden op de derdengeldenrekening, bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve rente, is opdrachtgever verplicht om die negatieve rente op eerste verzoek van de notaris bij te storten op de derdengeldenrekening. In geval aan het verzoek niet wordt voldaan, zal de notaris de negatieve rente in mindering brengen op het door de opdrachtgever op de derdengeldenrekening gestorte gelden. 

Artikel 9 Elektronische communicatie

In geval de opdrachtgever en Notariskantoor Ellemers door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virus-protectie. In geval echter desondanks één van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. Notariskantoor Ellemers communiceert ondermeer per e-mail. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren. Ingeval communicatie plaatsvindt per e-mail, kan Notariskantoor Ellemers niet in staan voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud. 

Artikel 10 Archivering

Notariskantoor Ellemers is gerechtigd om van een afgesloten zaak het desbetreffende dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen, evenwel met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen daarvan en onverminderd de wettelijke bewaarplicht van het protocol van de notaris. Notariskantoor Ellemers behoudt zich het recht voor om de door haar gebezigde papieren dossiers elektronisch te archiveren en de inhoud daarvan meteen daarna te doen vernietigen, één en ander met inachtneming van de wettelijke bewaarplicht van het protocol. 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de standplaats van de notaris of de Geschillencommissie als hierna genoemd. 

Artikel 12 Klachtenregeling

Notariskantoor Ellemers doet er alles aan om opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat opdrachtgever niet geheel tevreden is over een bepaald aspect van de dienstverlening of over een declaratie. In dat geval dient opdrachtgever zijn bezwaren eerst voor te leggen aan de notaris om tot een adequate oplossing te komen. Op de dienstverlening van Notariskantoor Ellemers is de klachten- en geschillenregeling voor het notariaat van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Mocht opdrachtgever in het ongelijk worden gesteld, is deze gehouden de kosten te vergoeden die de notaris heeft moeten maken met betrekking tot de klachtenbehandeling. 

Artikel 13 Akkoord verklaring

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden