Algemene voorwaarden

Notariskantoor Ellemers B.V. (KvK-nummer: 84574739), handelend onder de naam: Notariskantoor Ellemers, gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna aan te duiden als: Notariskantoor Ellemers, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft de uitoefening van de notariële echtspraktijk alsmede het verlenen van notarieel-juridisch advies. De vennootschap heeft haar statutaire zetel in Sneek en is gevestigd aan de Oude Koemarkt 77-79.

OPDRACHT EN TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

 1. Alle werkzaamheden door Notariskantoor Ellemers en door haar ingeschakelde derden (hulppersonen) worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht (hierna ook te noemen: de Opdracht) tussen de opdrachtgever (hierna zowel in enkel- als meervoud te noemen: Cliënt) en Notariskantoor Ellemers. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Ellemers opgemaakte (concept)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een
  opdracht als hiervoor onder de Opdracht omschreven. Op alle tussen Cliënt en Notariskantoor Ellemers gesloten overeenkomsten van opdracht, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden alsmede eerdere rechtshoudingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De Opdracht beschouwt Notariskantoor Ellemers als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Naast Notariskantoor Ellemers kunnen alle personen (en in voorkomend geval hun erfgenamen) die bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden, ongeacht of zij op het moment dat zij door Cliënt worden aangesproken nog werkzaam zijn voor of in dienst zijn van Notariskantoor Ellemers.

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 2

 1. De werkzaamheden worden, indien naar het oordeel van Notariskantoor Ellemers nodig, periodiek (waaronder aldus ook wordt verstaan tussentijds, voordat een opdracht is volbracht) per e-mail of per post bij Cliënt in rekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en Omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders door Notariskantoor Ellemers en Cliënt is overeengekomen. Tevens zal een percentage van 7% van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ten behoeve van de door Notariskantoor Ellemers betaalde kosten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon-, kopieerkosten en dergelijke. Notariskantoor Ellemers kan zowel voor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de betaling van een voorschot bedingen.
 2. Indien de overeenkomst door of vanwege Cliënt dan wel bij de Opdracht betrokken derden eindigt voordat de Opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Notariskantoor Ellemers recht op betaling van de volledige beloning.
 3. Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en dergelijke, worden middels een factuur doorberekend aan Cliënt. Indien in het kader van de dienstverlening voor casu quo ten behoeve van Cliënt gelden worden aangehouden op de notariële kwaliteitsrekening van Notariskantoor Ellemers in de zin van artikel 25 Wet op het notarisambt en op deze kwaliteitsrekening door de betreffende bancaire instelling een negatieve rente wordt gehanteerd, is Notariskantoor Ellemers gerechtigd deze negatieve rente, naar rato van het bedrag van de aangehouden gelden en naar rato van de periode dat deze gelden voor casu quo ten behoeve van de Cliënt zijn aangehouden, aan Cliënt door te belasten. Notariskantoor Ellemers is gerechtigd deze periodiek aan Cliënt door te belasten, maar heeft eveneens het recht deze negatieve rente te verrekenen bij uitkering van (een deel van) de aangehouden gelden.
 4. Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Voor facturen die een voorschot of kosten van derden inhouden geldt een termijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Cliënt in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is Cliënt over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien Cliënt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.
 6. Notariskantoor Ellemers is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 7. Notariskantoor Ellemers is bevoegd aan Cliënt toekomende gelden, die Notariskantoor Ellemers onder zich heeft of krijgt, met openstaande factu(u)r(en) te verrekenen. Indien aan Cliënt toebehorende gelden worden aangehouden op de notariële kwaliteitsrekening van Notariskantoor Ellemers in de zin van artikel 25 Wet op het notarisambt en deze gelden aan Cliënt dienen te worden betaald, geeft Cliënt met het aangaan van de Opdracht toestemming aan Notariskantoor Ellemers om de notaris op te dragen een met de openstaande factu(u)r(en) corresponderend bedrag of een gedeelte daarvan aan Notariskantoor Ellemers te betalen ter gehele of gedeeltelijke voldoening van die factu(u)r(en), tenzij de geldende gedragsregels dit niet toelaten.
 8. Voor zover de notaris ingevolge de notariële beroeps- en gedragsregels op het notarisambt aan Cliënt rente verschuldigd is, zal de verschuldigde rente nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijk door Notariskantoor Ellemers ontvangen rente. De notaris is geen rente verschuldigd bij kortlopende transacties van maximaal 5 werkdagen en over de overdrachtsbelasting gedurende de termijn als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 9. Notariskantoor Ellemers licht Cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Zij deelt tijdig aan Cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Notariskantoor Ellemers zal de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere Opdracht, ander deel van de Opdracht of een ander dan Cliënt.

PAND- EN CESSIEVERBOD UITKERING GELDEN NOTARIS

Artikel 3

 1. Een vordering van Cliënt op Notariskantoor Ellemers tot betaling van een op de notariële kwaliteitsrekening aangehouden bedrag is onoverdraagbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en kan derhalve niet worden gecedeerd of verpand.
 2. Notariskantoor Ellemers betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NOTARIS

Artikel 4

 1. Indien zich bij de uitvoering van de Opdracht door Notariskantoor Ellemers en/of door haar ingeschakelde derden of door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor Notariskantoor Ellemers jegens Cliënt aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Notariskantoor Ellemers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Notariskantoor Ellemers in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van de Opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Notariskantoor Ellemers aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Notariskantoor Ellemers afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Notariskantoor Ellemers in verband met die verzekering draagt.
 3. Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade door Notariskantoor Ellemers jegens Cliënt beperkt tot 3 keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 50.000,00, derhalve maximaal € 150.000,00, maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade, tenzij de van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels anders mochten bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het ingevolge deze regels minimaal toelaatbare bedrag.
 4. De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Notariskantoor Ellemers of met de leiding van Notariskantoor Ellemers belaste personen.
 5. De aan Notariskantoor Ellemers gegeven Opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de Opdracht door Notariskantoor Ellemers zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens Cliënt te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van Notariskantoor Ellemers niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.
 6. Indien de uitvoering van de Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde derde wordt ingeschakeld, terwijl deze derde niet aan Notariskantoor Ellemers verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Notariskantoor Ellemers aangegaan samenwerkingsverband, is Notariskantoor Ellemers niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde.
 7. Het recht op schadevergoeding jegens Notariskantoor Ellemers vervalt indien Cliënt de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen 1 jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schade toebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen 1 jaar na de datum van de laatste factuur voor de betreffende Opdracht.
 8. Niet alleen Notariskantoor Ellemers maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij Notariskantoor Ellemers werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 5

 1. Ingeval de Opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de Opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval de Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler (hetzij direct, hetzij indirect) van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 2. Ingeval van overlijden van Cliënt gaan zijn/haar rechten en verplichtingen over op zijn/haar rechtverkrijgenden onder algemene titel.

ARTIKEL WWFT

Artikel 6

 1. Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Notariskantoor Ellemers verplicht zich te vergewissen van de identiteit van Cliënt. In het dossier worden kopieën van de identiteitsgegevens van Cliënt opgenomen. Cliënt is ervan op de hoogte en stemt met het geven van de Opdracht ermee in dat Notariskantoor Ellemers ingevolge de op haar rustende verplichting situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter moet en zal melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties, zonder Cliënt van die melding op de hoogte te stellen.
 2. Ons kantoor begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele Politiek Prominente Personen (PEP’s), Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO’s) en het (al dan niet verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en ons kantoor geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de Wet op het notarisambt over te gaan.

BEROEPS- EN GEDRAGSREGELS

Artikel 7

Notariskantoor Ellemers houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels voor notarissen. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 8

Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Ellemers en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter is de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland (zittingsplaats Leeuwarden) bevoegd van een geschil tussen Cliënt en Notariskantoor Ellemers kennis te nemen, tenzij het geschil aan de Geschillencommissie Notariaat is voorgelegd (zie voor de Klachten- en Geschillenregeling: www.degeschillencommissie.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld en gepubliceerd op de website van Notariskantoor Ellemers: www.notarisellemers.nl.

November 2021, Notariskantoor Ellemers B.V.

Schuiven naar boven
Call Now Button